Weißer Turm


Bamberg | Berlin | Bonn | Dresden | Frankfurt am Main | München | Nürnberg | Potsdam | Speyer | Sonstiges
Photographs © Gary L. Catchen